Verkoopsvoorwaarden

Dit document beschrijft de algemene verkoopsvoorwaarden van RDSM nv. Doorgevoerde bestellingen houden een impliciete toestemming met deze voorwaarden in.

Toepasbaarheid

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Prijs

De vermelde prijzen op deze site zijn inclusief BTW.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen exclusief verzendings-, verplaatsings- en installatiekosten.

Leveringstermijn

De vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Betaling

Betaling van bestellingen op deze website gebeurt op voorhand. RDSM behoudt zich het recht toe om bestellingen niet te aanvaarden. Desgevallend zal de klant worden ingelicht per telefoon of email. Het door de klant reeds betaalde bedrag zal integraal worden teruggestort op de rekening van de klant binnen een termijn van 14 dagen. In geen geval zal deze laatste beroep kunnen op interesten op deze som.

Bestellingen

Bestellingen kunnen per email, via het bestelformulier op de website of per brief worden uitgevoerd en zijn bindend. RDSM kan echter eenzijdig beslissen om een bestelling niet te aanvaarden in het geval van onbeschikbaarheid van een produkt, prijswijzigingen of andere redenen.

Klachten

Klachten omtrent onze leveringen zijn slechts ontvankelijk wanneer zij bij aangetekende zending geformuleerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden onze leveringen beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid van latere klachten uitsluit.

Betwistingen

Alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting.

Tenzij anders vermeld geldt voor toestellen voor professionneel gebruik een garantieperiode van 1 jaar.

Particulieren genieten van de wettelijke garantie van 2 jaar.

Elk toestel wordt geleverd met een factuur. De factuurdatum geldt als bewijs voor de garantie.

RDSM nv (de "Firma") garandeert dat zijn producten (het "Product") zonder fouten zijn voor de periode van de garantietermijn, vanaf de datum van aankoop. In het geval dat het Product van deze garantie moet genieten, heeft de Firma de keuze en dit zonder kosten om het Product te vervangen of te repareren (niet inbegrepen: het transport, de opslag, de levering of de installatie) door een identiek product of door een product dat beschikt over dezelfde karakteristieken en functionaliteiten overeenkomstig wat de Firma zal beslissen.

De Firma garandeert niet de installatie, het onderhoud of de reparatie van dit Product. De Firma is niet verantwoordelijk voor een auxiliair toestel dat niet door de Firma geleverd werd, dat bevestigd werd aan of gebruikt werd met het Product van de Firma, noch van het functioneren van het Product met alle auxiliaire toestellen, van deze toestellen en van het functioneren van deze toestellen met het Product, is uitdrukkelijk uitgesloten van deze gelimiteerde garantie. Bovendien zal de Firma niet verantwoordelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan het Product resulterend uit het gebruik of het functioneren van een auxiliair toestel die niet door de Firma zou geleverd zijn om gebruikt te worden samen met het Product.

De Firma verleent deze gelimiteerde garantie enkel aan de oorspronkelijke gebruiker. Deze gelimiteerde garantie en de herstellingen hierboven zijn gelimiteerd tot de Producten waarvan het gebruik, het onderhoud, de stockage en de installatie correct zijn, en die uitsluitend gebruikt werden voor het doel en het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, conform de instructies van de Firma. Deze garantie is niet van toepassing voor een Product waarvan de installatie, het functionneren of het onderhoud werden uitgevoerd in abnormale condities. Deze garantie is niet van toepassing voor een Product dat niet geinstalleerd werd volgens de specificaties van de Firma en/of de praktijken en standaarden van de industrie.

Deze garantie werd toegekend in de plaats van alle formele garanties, impliciete garanties, statutaire of andere, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot alle impliciete garanties van koop- of overeenkomstkwaliteit. In een particulier doel zijn ze gelimiteerd tot de duur van deze gelimiteerde garantie op geen enkele maniere en zonder limitatie, zij het door contract burgerlijke strafrechterlijke verantwoordelijkheid, strikte verantwoordelijkheid, de firma zal nooit verschuldigd zijn jegens de koper, of jegens een derde partij voor de beschadigingen of het gebruiksverlies, tijdsverlies, ongemak, commercieel verlies of alle ondergeschikt beschadigingen, indirecte of speciale oorzaken door het gebruik of de onmogelijkheid om een dergelijk product te gebruiken. In het geval een dergelijk geval door de wet zal herroepen worden, is de enige verplichting van de firma het product te herstellen of te vervangen.

Indien het toestel, tijdens de garantieperiode, niet overeenkomt met de clausules van de gelimiteerde garantie uiteengezet hierboven, dient de koper een schriftelijke vraag voor garantie naar de Firma te sturen en na ontvangst van een goede en vereiste toelating, dient hij het Product terug te bezorgen aan de distributeur bij wie hij het toestel kocht, zodat het hersteld of gewisseld kan worden.

Conform de wetgeving hebben consumenten recht op het afzien van een aankoop indien dit gebeurt binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van de bestelling. Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u schriftelijk contact met ons op te nemen via het contactformulier op deze website of via email. Wij laten u dan weten hoe u de produkten kan terugbezorgen.

Na ontvangst van de onbeschadigde goederen en indien ze vrij zijn van gebruikssporen, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Consumenten sturen de artikelen op eigen kosten terug.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Professionnele gebruikers kunnen zich hier niet op beroepen.

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door RDSM. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of 'GDPR').

RDSM verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doorgifte aan derden

RDSM verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen kan u ons contacteren op privacy@rdsm.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door RDSM herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Indien je een product beoordeelt ga je ermee akkoord dat de rechten van je beoordeling volledig overgaan op RDSM. Dit betekent dat je nooit beroep kan doen op eventuele auteursrechten of andere naburige rechten op de tekst en eventuele andere gegevens die je hebt ingegeven. Het is niet toegestaan om teksten van andere bronnen te kopiëren: met het indienen van je beoordeling verklaar je dat de tekst van jouw hand komt.

RDSM kan beslissen om een beoordeling niet te accepteren, omwille van onbetamelijk of slecht taalgebruik, irrelevantie of andere redenen. Er zal over deze redenen niet gecommuniceerd worden.

RDSM nv
Gaarveldstraat 83
3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer: BE0453323857

français